Декларация за поверителност на личните данни

За целите на своята дейност търговско дружество „КОМФОРТ КРЕДИТ“ ООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.

Настоящата декларация за поверителност на личните данни е приложима за вашите лични данни, ако сте потребител на услугите по кредитно посредничество, предоставяни от „Комфорт Кредит“ ООД и има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните ви данни.

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Информация за нас

Администратор на личните данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните е търговско дружество „КОМФОРТ КРЕДИТ“ ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 204543839, с адрес на управление в гр. София, п.к. 1750, ж.к. Младост 1, ул. „Митр. Серафим Сливенски“, бл. 142, вх. 1, ет. 1, ап. 1, ел. поща: office@comfortcredit.bg, тел. 0878799233.

„КОМФОРТ КРЕДИТ“ ООД е кредитен посредник, вписан в публичния регистър на БНБ за кредитни посредници със заповед за вписване на № 109809/30.06.2017 г. под номер ВС 1000016.

Какви Ваши лични данни обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания „Комфорт Кредит“ ООД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • три имена, възраст, телефон и електронна поща за връзка с вас;

 • данни за възнаграждение и други източници на доход;

 • семейно и имуществено състояние;

 • заетост – информация за работодател, длъжност, граждански договори;

 • кредитни задължения и месечни вноски по тях, самоучастие;

 • други финансови задължения

Как и защо използваме вашите лични данни

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на услуги по кредитно посредничество в изпълнение на договор;

 • Защита на легитимни интереси на дружеството, включително:

 • осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на дружеството;

 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред.

 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството и изпълнение на разпореждания на компетентни държавни или съдебни органи.

Правни основания за обработване

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;

 • Законови задължения, приложими спрямо дружеството;

 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;

 • В някои случаи обработваме личните ви данни само след предварителното съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни

В случай, че клиентът не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.

На кого се предават или разкриват личните данни?

Личните данни на потребителите се предоставят на:

 • Търговски банки за целите на изпълнение на договора за кредитно посредничество;

 • Търговски дружества, предоставящи услуги по информационно поддържане на IT системите на дружеството;

 • органи, институции и лица, на които Дружеството е задължено да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.

Личните данни на потребителите се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Сигурност и неприкосновеност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Дружеството:

 • да получите достъп до Вашите личните данни, които Дружеството обработва, и да получите копие от тях;

 • при непълнота или неточност в данните, които Дружеството обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

 • право на преносимост на личните данни – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. София, п.к. 1750, район Младост, ж.к. Младост 1, ул. „Митр. Серафим Сливенски“, бл. 142, вх. 1, ет. 1, ап. 1, ел. поща: office@comfortcredit.bg.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на „Комфорт Кредит“ ООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Актуалност и промени на политиката за защита на личните данни

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата декларация за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Тази политика е последно осъвременена на 23.05.2018 г.