Блог за банково кредитиране

Колко време отнема отпускането на ипотечен кредит

Времето за отпускане на ипотечен кредит зависи от снабдяването с необходимите документи по една сделка. Той е сравнително по-дълъг от този на потребителските кредити.

1.Първата крачка ,която трябва да направи е да се съберат необходимите документи удостоверяващи доходите на кредитоискателя / кредитоискателите. Обикновенно това са Служебна бележка за доходите от работодателя , Годишна Данъчна декларация и др. , което отнема от 1 до 3 дни за тяхното изготвяне.

2.Документи от НАП по местоживеене – Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 ал.6 от ДОПК – срок за изготвяне 7 дни

3.Удостоверение за семейно положение от Общината по местоживеене – отнема за изготвяне между 1 и 3 дни.

4.Документ за Режим на семейни имуществени отношения от Агенция по Вписванията

Следващата стъпка са документите за имота,който ще се ипотекира:

1.Удостоверение за Данъчна оценка на имота от „Местни данъци и такси“ към съответната община – срокът за издаване е 7 дни.

2.Кадастрална схема от Агенция по Кадастър – издаване между 3 и 7 дни.

Ако има собственост и върху земя се изисква и схема за земята.

3.Удостоверение от Агенция по Вписванията за наличие/липса на тежести на имота– срокът за издаване е между 3 и 7 дни.

Получаването на всички необходими документи отнема около 15 дни.

Всеки един кредитоискател трябва да има впредвид,че ще са му необходими средства и за предварителните банкови и нотариални разходи.

Предварителните банкови разходи са свързани с изготвянето на пазарна оценка на имота. Обикновенно цената и е между 100 – 150 лв. за апартамент и около 200-250лв. за къща, като необходимото време за нейното изготвяне е около една седмица. При някой банки тези оценки се изготвят от вътрешни оценители,но при други клиентът може да избере външна оценителска агенция / при този вариант банката предоставя списък с агенциите с , които работи/.

Нотариалните такси са свързани с вписването на ипотеката.Те зависят от това дали ипотеката е законова / за покупката на имот/ или договорна/ ако са включени и други лимити,например рефинансиране на други кредити/.Договорната ипотека е по-скъпа от законовата.

След като пълният комплект от документи бъдат разгледани от банката,тя дава становище по кредита дали е одобрен или не.

Прехвърлянето на собствеността се извършва пред нотариус.

Банката отпуска средствата по кредита след предоставяне на нотариалният акт за собственост,акт за учредена ипотека и ново удостоверение за тежести върху имота, от което да е видно,че е вписана първа по ред ипотека в полза на банката.